Joy Loder's DMC

Joy Loder’s DMC from 2-4pm at Parish room @HT Hounslow,

joy@hthounslow.org.uk

 

 

November 8
Kingdom Culture
November 10
Dynamic Prayer